صنعتی

اندکی تفکر، یک سوال : دسترسی ایمن و دور از هیجان در ارتفاعات صنعتی و کاردرارتفاع با طناب چیست؟ ایــمنـی در  ارتـفـاعــات صـنـعـتـی ، میبایست در حدی باشدکه به هیچ وجه کـلـیـات کار و پروژه را تحت تاثیر قرار ندهد،زمان بر نباشد و توجیه اقتصادی داشته باشد. علم دسترسی با طناب در صنعت ، تمامی این مراتب را با  قوانین و اســتانـدارهای به روز دنـیـا در صـنـعت امـروز ،فراهم کـرده اسـت  

 
ورزشی

 سنـگنوردی ، یـخـنوردی ، دره نوردی ، غارنوردی و ... تمامی این رشته ها از شــاخه دستــرســی هــای هـیــجــان انگـیز و البته شاید خطر ناک در طبیعت باشند، دو سوال کلیدی این است اول: ایمنی در چه حد خطر را کـــم میکند؟  دوم : آیا برای دسترسی در هر منطقه ای در طبیعت نیاز به علم ، تجربه و قدرت بدنی یک سنگنورد و یا غارنورد و... میباشد ؟